Uống thuốc trầm cảm có ảnh hưởng đến vấn đề sinh sản không và mình phải uống trong bao lâu