Nhà thuốc Nhà Thuốc Hoàng Hà

Vị trí ở 24, Đường 17 Tháng 8, Phường Phan Thiết, Thành Phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, P. Minh Xuân, Tuyên Quang, Việt Nam

Mô tả: Nhà Thuốc Hoàng Hà

Số điện thoại: 0917134366