Nhà thuốc Nhà Thuốc Hồng Tuyền

Vị trí ở 80, Đường 17 tháng 8, Phường Minh Xuân, Thành Phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, P. Minh Xuân, Tuyên Quang, Việt Nam

Mô tả: Nhà Thuốc Hồng Tuyền

Số điện thoại: 02073824812