Nhà thuốc Nhà Thuốc Huy Hoàng

Vị trí ở 16 Kim Đồng, P. Hợp giang, Cao Bằng, Việt Nam

Mô tả: Nhà Thuốc Huy Hoàng

Số điện thoại: 0393167234