Nhà thuốc Nhà Thuốc Lợi Hường

Vị trí ở 449 Kon Tum, Đức Xuân, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn, Việt Nam

Mô tả: Nhà Thuốc Lợi Hường

Số điện thoại: 0976801674