Nhà thuốc Nhà Thuốc Tây Nhân Trọng

Vị trí ở 81 Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Mô tả: Nhà Thuốc Tây Nhân Trọng

Số điện thoại: 0393167234