Nhà thuốc Nhà Thuốc Thu Trang

Vị trí ở Đức Xuân, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn, Việt Nam

Mô tả: Nhà Thuốc Thu Trang

Số điện thoại: 02093871175