Nhà thuốc Nhà Thuốc Việt Khánh

Vị trí ở 42 Xuân Trường, P. Hợp giang, Cao Bằng, Việt Nam

Mô tả: Nhà Thuốc Việt Khánh

Số điện thoại: 0393167234