Nhà thuốc Nhà Thuốc Xứ Lạng

Vị trí ở 5 17 Tháng 10, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam

Mô tả: Nhà Thuốc Xứ Lạng

Số điện thoại: 02053715396